marți, 24 iulie 2018

Adoptarea Declarației Ministeriale subliniază rolul Agendei 2030 - care este unul centrat, universal şi transformator

Adoptarea Declarației Ministeriale subliniază rolul Agendei 2030 - care este unul centrat, universal şi transformator 


Forum Politic la Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă adoptă cu o majoritate covârșitoare Declarația ministerială cu 164 de voturi în favoare şi 2 împotrivă.
Adoptând Declarația Ministerială cu un vot de 164 în favoare şi 2 împotrivă (Israel, Statele Unite), fără nicio abținere, Forumul Politic la Nivel Înalt pentru Dezvoltare Durabilă a reafirmat astăzi angajamentul său de a implementa în mod eficient Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă pentru toți  şi pretutindeni.

Organizat sub auspiciile Consiliului Economic și Social cu genericul "Transformarea către societăți durabile şi reziliente", Forumul, prin adoptarea Declarației Ministeriale (documentul E / HLPF / 2018 / L.2), a subliniat rolul Agendei 2030 care este unul centrat, universal şi transformator.

Miniştrii şi înalții reprezentanți şi-au reafirmat angajamentul de a eradica sărăcia, exprimându-şi îngrijorarea că sărăcia rămâne o cauză principală a foametei şi a subliniat importanța adoptării unor măsuri colective pentru a avea un impact. Aceştia şi-au reafirmat în continuare angajamentul față de Agenda de acțiune de la Addis Abeba în cadrul celei de-a treia conferințe internaționale privind finanțarea dezvoltării, subliniind că rămân multe eforturi pentru a atinge obiectivul ambițios al Agendei 2030 de la trei ani privind punerea sa în aplicare. De asemenea, au salutat cele 46 de țări care au realizat recenzii naționale voluntare.

Ei s-au angajat să îmbrățişeze diversitatea oraşelor și a altor aşezări umane și să consolideze coeziunea socială, dialogul intercultural și toleranța. Aceştia au remarcat cu îngrijorare că 844 milioane de persoane nu dispun de servicii de apă de bază, 2,1 miliarde de persoane nu au acces la apă potabilă sigură, 4,5 miliarde de persoane nu au acces la salubritate în condiții de siguranță. De asemenea, aceștia au recunoscut că, datorită urbanizării rapide, multe orașe și autorități locale se confruntă cu provocări în ceea ce privește asigurarea accesului la locuințe adecvate și că migrația și deplasările forțate exacerbează aceste provocări. Ei au invitat toate părțile interesate să adopte o abordare a sistemelor de alimentație sustenabilă și să elaboreze strategii eficiente de reducere a deșeurilor alimentare. Aceștia au subliniat provocările legate de deșeurile din plastic, în special în oceane, au subliniat rolul esențial al științei, tehnologiei și inovării în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și s-au străduit să ia măsuri imediate pentru a consolida parteneriatele cu părțile interesate.

Forumul a recunoscut că dezvoltarea durabilă nu poate fi realizată fără pace și securitate, iar pacea și securitatea vor fi în pericol fără o dezvoltare durabilă. "Solicităm noi măsuri și acțiuni eficiente care să fie luate, în conformitate cu dreptul internațional, pentru a înlătura obstacolele din calea realizării depline a dreptului la autodeterminare a popoarelor care locuiesc sub ocupație colonială și străină", ​​se arată în declarație.

De asemenea, reafirmă angajamentul Forumului privind egalitatea de gen, împuternicirea tuturor femeilor și fetelor și realizarea deplină a drepturilor omului ale tuturor femeilor și fetelor. "Pentru a realiza societăți inclusive, durabile și rezistente, solicităm conducerea și participarea deplină, eficientă și egală a femeilor la luarea deciziilor în proiectarea, bugetarea, implementarea și monitorizarea politicilor și programelor care afectează mijloacele de trai, bunăstarea și reziliență ", se arată în document. Reiterăm urgența de a asigura accesul egal al femeilor la și controlul asupra terenurilor și a resurselor naturale, adaugă acesta.

duminică, 22 iulie 2018

RAPORTUL: VOLUNTARIATUL ȘI REZILIEREA COMUNITARĂ

RAPORTUL: FIRUL CARE SE LEAGĂ "VOLUNTARIATUL  ȘI REZILIEREA COMUNITARĂ"

În condiţiile actuale, voluntariatul local este o strategie fundamentală pentru comunităţi.
Raportul explorează modul în care guvernele și actorii din domeniul dezvoltării se pot angaja cel mai bine îmbrăţişând voluntariatul pentru a-și cultiva caracteristicile cele mai benefice, atenuând în același timp cele mai vulnerabile potențiale daune. În acest sens, raportul oferă o contribuție importantă la baza de date privind abordările incluzive, bazate pe cetățeni, în ceea ce privește construirea de reziliență.


Într-o lume fragilă și turbulentă, voluntarii sunt activi în orice șoc și stres major cu care se confruntă comunitățile - de la cutremure și inundații la schimbări climatice și conflicte locale. De multe ori, lucrurile în spatele scenei, ele sunt firul care leagă comunitățile împreună, afirmă un nou raport al programului Organizației Națiunilor Unite pentru Voluntari (UNV).

Adoptarea Agendei 2030 de către liderii mondiali cu aproape trei ani în urmă a trasat o traiectorie pentru un viitor comun atât pentru oameni, cât și pentru planetă, care se distruge în mod semnificativ de normele și tendințele uneori dăunătoare din trecut.
Respectarea ambițiilor Agendei 2030 necesită mobilizarea resurselor și talentelor extraordinare și a bunăvoinței oamenilor obișnuiți din întreaga lume - și voluntarii ONU, care lucrează alături de voluntari locali din întreaga lume, fac față acestei provocări.
Se estimează că 1 miliard de voluntari acordă în mod liber timp pentru a face diferența cu privire la problemele care le afectează și comunitățile lor, adesea în cele mai dificile circumstanțe.

De la un punct de plecare al comunităților aflate în criză, raportul oferă perspective asupra modului în care se poate sprijini cel mai bine voluntariatul local - dincolo de titluri, unde voluntarii fac deseori partea cea mai mare a zilei de lucru. Prin dezarhivarea distribuției costurilor și beneficiilor voluntariatului local sub presiune, raportul analizează modul în care guvernele și alți actori ai păcii și dezvoltării pot sprijini mai eficient voluntarii. Întrucât toate părțile interesate caută să localizeze procesele de dezvoltare și să se adreseze mai întâi către părţile mai îndepărtate, raportul oferă noi perspective asupra potențialului de voluntariat, ca acesta să fie o forță de incluziune și circumstanțele în care se poate confrunta, mai degrabă decât să întărească inegalitățile în cadrul și între comunități.

Vezi mai multe despre raport:  https://www.unv.org/sites/default/files/2018%20The%20thread%20that%20binds%20final.pdf

joi, 19 iulie 2018

Actualizarea statutului indicatorilor ODD naționalizați

Revizuirea indicatorilor de monitorizare ai Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD)

 
În data de 18 iulie 2018, la Biroul Național de Statistică (BNS) s-a desfășurat prima ședință a grupului tehnic privind revizuirea statutului actual al indicatorilor de monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă naționalizați în 2016. Specialiștii BNS urmează să evalueze indicatorii de dezvoltare durabilă produși de Birou din punct de vedere metodologic, conformitatea și disponibilitatea acestora conform cerințelor stabilite la nivel global. De asemenea, urmează să fie stabilite necesitățile de consolidare a capacităților statistice în vederea producerii și diseminării statisticilor pentru informarea progresului privind implementarea ODD-lor.
     
Ulterior, la a două etapă, responsabilii din cadrul BNS vor ghida reprezentanții din alte instituții și organizații, care sunt responsabili de producerea indicatorilor ODD din domeniile lor de competență, să efectueze același tip de evaluare.
Menționăm că revizuirea statutului actual al indicatorilor naționalizati și evaluarea lor este necesară ca urmare a procesului de reorganizare funcțională și operațională a autorității publice centrale, precum și a definirii celor 10 obiective strategice de dezvoltare durabilă ale Republicii Moldova în contextul elaborării Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”.
În rezultatul evaluării va fi elaborată o foaie de parcurs care va include:
  • necesități și acțiuni privind producerea indicatorilor, dar și a surselor necesare pentru obținerea celor lipsă total sau parțial;
  • mecanismul de furnizare/raportare a indicatorilor ODD în dependență de rolul atribuit fiecărei instituţii responsabile de producerea şi monitorizarea indicatorilor ODD.
Activitatea de revizuire a indicatorilor ODD se desfăşoară în cadrul Programului comun ONU „Consolidarea sistemului Statistic Naţional”, cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women).

marți, 17 iulie 2018

Cadrul global de indicatori pentru ODD ai Agendei 2030

Cadrul global de indicatori pentru ODD ai Agendei 2030
Cadrul global de indicatori pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Agendei pentru Dezvoltare Durabilă din 2030.
Următorul cadru de indicatori globali a fost elaborat de Grupul Inter-Agenție și Grupul de Experți privind indicatorii SDG (IAEG-SDG) și a fost convenit, inclusiv rafinarea mai multor indicatori, la cea de-a 48-a sesiune a Comisiei de Statistică a Organizației Națiunilor Unite din martie 2017.

Cadrul global de indicatori a fost adoptat mai târziu de Adunarea Generală la 6 iulie 2017 și este cuprins în Rezoluția adoptată de Adunarea Generală privind activitatea Comisiei Statistice referitoare la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă (A / RES / 71/313), Anexă. Rafinările anuale ale indicatorilor vor fi incluse în lista indicatorilor din momentul în care apar. Lista de indicatori oficiali de mai jos include cadrul de indicatori globali care figurează în A / RES / 71/313 și rafinamentele aprobate de Comisia de statistică la cea de-a 49-a sesiune din martie 2018 (E / CN.3 / 2018/2, Anexa II).

Lista cuprinde 232 de indicatori asupra cărora s-a ajuns la un acord general. Rețineți că numărul total al indicatorilor enumerați în cadrul indicatorului global al indicatorilor SDG este 244. Cu toate acestea, deoarece nouă indicatori se repetă sub două sau trei obiective diferite (a se vedea mai jos), numărul total actual de indicatori individuali din listă este de 232.

Indicatorii cuprinsi in cadrul de indicatori globali care se repetă sunt:

8.4.1 / 12.2.1
8.4.2 / 12.2.2
10.3.1 / 16.b.1
10.6.1 / 16.8.1
15.7.1 / 15.c.1
15.a.1 / 15.b.1
1.5.1 / 11.5.1 / 13.1.1
1.5.3 / 11.b.1 / 13.1.2
1.5.4 / 11.b.2 / 13.1.3

 Cadrul de indicatori globali adoptat de Adunarea Generală (A / RES / 71/313) și rafinările anuale cuprinse în E / CN.3 / 2018/2 (Anexa II)

Ase vedea anexa https://unstats.un.org/sdgs/indicators

duminică, 15 iulie 2018

Beneficiile parteneriatului ONU - Republica Moldova

Beneficiile parteneriatului ONU - Republica Moldova


În cadrul ședinței din 11 iulie curent au fost evaluate beneficiile parteneriatului ONU-Republica Moldova. Dafina Gercheva, aflată la cea de-a treia ședință a Comitetului de coordonare a Cadrului de Parteneriat ONU – Republica Moldova.

Participanții la ședință au evaluat realizarea în anul 2017 a Cadrului de Parteneriat ONU – Republica Moldova 2013 - 2017, precum și progresul în implementarea noului Cadru de Parteneriat, pentru perioada 2018 - 2022.

Rezultatele programului comun pentru anul trecut vizează trei dimensiuni: guvernarea democratică, justiția, egalitatea de gen și drepturile omului; dezvoltarea umană și incluziunea socială; mediu, schimbarea climei și gestionarea riscului de dezastre. Coordonatoarea Rezidentă ONU, Dafina Gercheva, reprezentantă rezidentă PNUD în Moldova, a subliniat că ONU este angajată ferm să dezvolte în continuare cooperarea cu țara noastră și a mulțumit Guvernului pentru conlucrarea excelentă.

În ceea ce privește aplicarea noului Cadru de Parteneriat, care reprezintă un instrument esențial pentru punerea în aplicare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) în țara noastră, reprezentanții Agențiilor ONU au relevat evoluțiile pozitive pentru construirea unei guvernanțe transparente și responsabile, asigurarea unei creșteri economice durabile, precum și pentru îmbunătățirea gestiunii durabile a mediului. Raportorii au accentuat importanța asigurării unei mai bune mobilizări a resurselor umane și a celor financiare pentru atingerea tuturor priorităților și țintelor stabilite.

Sursa: gov.md

joi, 12 iulie 2018

Forumul politic la nivel înalt privind Dezvoltarea Durabilă

Forumul politic la nivel înalt privind Dezvoltarea DurabilăÎn perioada 9-17 iulie, ONU organizează o Zonă Media a ODD, care va stabili scena pentru conversații cu experți care prezintă inițiative de schimbare și abordări inovatoare privind atingerea obiectivelor. Pentru perioada 9-12 iulie sunt actualizate zilnic ce se întâmplă în timpul Forumului politic la nivel înalt, iar interviurile în flux live și discuțiile în grup vor fi prezentate pe pagina http://www.un.org/sdgmediazone/  16-17 iulie.

Forumul politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă din 2018 este forumul esențial la nivel global pentru revizuirea succeselor, a provocărilor și a lecțiilor învățate în ceea ce privește realizarea strategiilor de dezvoltare durabilă. Reuniunea va fi convocată sub auspiciile Consiliului Economic și Social al ONU. Tema din acest an va fi: "Transformarea spre societăți durabile și rezistente".

Se așteaptă ca 47 de țări să-și prezinte revizuirile naționale. Anul acesta se accentuează progresul pe:

Obiectivul 6: Asigurarea disponibilității și gestionarea durabilă a apei și salubritate pentru toți
Obiectivul 7: Asigurați-vă accesul la energia accesibilă, fiabilă, durabilă și modernă pentru toți
Obiectivul 11: Asigurați orașele și așezările umane incluzive, sigure, rezistente și durabile
Obiectivul 12: Asigurarea unor modele durabile de consum și de producție
Obiectivul 15: Protejarea, restabilirea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și degradarea degradării terenurilor și stoparea pierderii biodiversității
Obiectivul 17: Revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă

marți, 10 iulie 2018

Au fost create pungile biodegradabile

Au fost create pungile biodegradabile

#Obiectiv13 #ActiuneAsupraClimei Oamenii din întreaga lume folosesc și aruncă mai mult de un bilion de saci de plastic în fiecare an. Un procent semnificativ din aceste pungi se sfârșesc prin ecosisteme, în special în oceane, unde se convertesc în giganți enormi care distrug și dăunează vieții marine. Multe țări au recunoscut că costurile de mediu ale pungilor de plastic sunt pur și simplu prea multe pentru a plăti pentru comoditate și au impus interdicții sau taxe asupra utilizării lor.

China, de exemplu, a interzis pungile mai subțiri decât 0,25 milimetri în 2008 și utilizarea anuală a pungilor de plastic a scăzut cu 40 de miliarde. Irlanda, între timp, a impus o taxă de 15 de cenți pentru comercianții cu amănuntul pentru fiecare pungă de plastic, iar utilizarea a scăzut cu 94%.

Dar aceste interdicții sunt excepții. Pungile din plastic încă domină fără interferențe în întreaga lume, iar cantitatea de deșeuri de plastic generate este în creștere.


Acum, datorită unei companii din Filipine numită Avani, o soluție ecologică ar putea să vină la un magazin de lângă dvs.
Compania filipineză Avani a creat pungile biodegradabile. Produse dintr-un mix de uleiuri vegetale, pungile se descompun rapid în apă și sunt inofensive pentru animale.

Pungile se numesc "Eco Bags" și, în cele din urmă, Avani dorește să creeze o gamă de produse pentru a concura și a suplimenta recipientele din plastic, cupele si plăcile de unică folosință, etc.

miercuri, 4 iulie 2018

Raport: mai puțin de jumătate dintre râurile și lacurile Europei sunt sănătoase

Raport: mai puțin de jumătate dintre râurile și lacurile Europei sunt sănătoase

#ApaCuratasiIgiena #Obiectiv6 #Obiectiv3 #SanatatesiStaredeBine

Doar 40% dintre apele de suprafață europene sunt în prezent sănătoase, conform unui nou raport al Agenției Europene de Mediu care dezvăluie degradarea accentuată a apelor dulci de pe continent.Raportul EEA numit „State of Water” („Starea apelor”) oferă o imagine de ansamblu clară și cuprinzătoare a stării ecologice a peste 130.000 de surse de apă din Uniunea Europeană, de la râuri, zone umede, lacuri și estuare, până la apele subterane și costiere. Expune, de asemenea, presiunile principale asupra acestor resurse, de la agricultură până la construcția de structuri pentru apărarea împotriva inundațiilor, navigație, generarea de hidroenergie și poluarea chimică.
În întreaga UE, ecosistemele de apă dulce s-au deteriorat într-un ritm alarmant, iar acest lucru face parte dintr-o tendință globală.
La nivel global, populațiile de specii de apă dulce au scăzut cu 81% între 1970 și 2012, declinul fiind mai mare decât pentru orice alt ecosistem.
În Europa Centrală, starea apelor este deosebit de proastă în multe țări precum Germania, Țările de Jos și Belgia, care au  o densitate mai mare a populației și o agricultură mai intensă. Aici, majoritatea corpurilor de apă încă nu reușesc să atingă o stare ecologică bună.